உடலின் சக்கரங்களும் அதன் தன்மைகளும்

1. மூலாதாரம் – Mooladhara – Root/ Base Chakra அமைவிடம்: முதுகெலும்பின் ஆக கடைசி பகுதியில், வால் என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.வர்ணம்: சிகப்புபஞ்சபூதம்: நிலம்திறன்: மனிதர்களின் அடிப்படைத்…

மனித உடலில் சக்ராக்கள் என்பது என்ன?

மனித உடலில் ஏழு சக்தி மையங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றை சக்ரா என்று அழைப்பார்கள். சக்ரா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு சக்கரம் அல்லது சுழல்வது என்று பொருளாகும். மனித உடலில் அமைந்திருக்கும்…

X