மனம் ஒரு அற்புத ஆற்றல்

மனம் என்பது என்ன? மனம் என்பது உடலில் உள்ள ஒரு உறுப்பல்ல மாறாக, மனம் என்பது ஒரு உணர்வு. மனமானது சூட்சம நிலைகளில் செயல்படுகிறது. மனதை உணர முடியுமே ஒழிய…

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0
X