அனுபவத்தை பகிர்தல் மற்றும் விவாதம்- ஆவி, பேய் பூதம் போன்றவை உண்டா? இல்லையா?

ஆவி, பேய், ஜின், சாத்தான், போன்ற அமானுஷ்யங்கள் உள்ளனவா? அல்லது இல்லையா? உங்களின் புரிதல்களையும் அனுபவங்களையும் எங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

Topic:ஆவி, பேய் பூதம் போன்றவை உண்டா? இல்லையா?
Time: June 12, 2020 05:00 PM India / 07.30 Malaysia

Sorry, Event Expired
Total Seat: 100

Event Schedule Details

  • June 12, 2020
    5:00 pm - 6:30 pm
Share This Event:
Add Calendar
X