ஜீவ சமாதி, தர்கா & குல தெய்வம்

Master: Raja Mohamed Kassim
Duration: 2 Hours
Dates: 15 Dec 2020 (Tuesday)
Time: (6:00 pm India), (8:30 pm Malaysia)

 

சந்திப்புக்கான லிங்க் குழுக்களில் பதியப்படும்.

Meeting link will be posted at our groups

WhatsApp and Telegram links

Important Links

Total Seat: 100

Event Schedule Details

  • December 15, 2020
    6:00 pm - 8:00 pm
Share This Event:
Add Calendar
X