நன்றியுணர்வு மற்றும் பாவ விமோசனம் 26 Oct 2020

📆 26 Oct 2020 (Tuesday)
⏰ 6:00 pm India, 8:30 pm Malaysia
⌚ 2 Hours

Meeting link will be posted at our groups

Holisticrays – Group 1
https://chat.whatsapp.com/C3xqm35RopA2CSszinPMyT

Holisticrays – Group 2
https://chat.whatsapp.com/EKYEXygwQKv7dY7AcBLPyh

Holisticrays – Group 3 (Updates)
https://chat.whatsapp.com/E5RKkJnlJhP4qw4XJFGsAi

Total Seat: 100

Event Schedule Details

  • October 26, 2020
    6:00 pm - 7:00 pm
Share This Event:
Add Calendar
X