உன்னை அறிந்தால், நீ உன்னை அறிந்தால்

 

📆 20 Oct 2020 (Tuesday)
⏰ 6:00 pm India, 8:30 pm Malaysia
⌚ 2 Hours

Speakers:
1. Dr. S.S.Shanthakumari – Proprietrix ARCANAA

Certified MBTI, strong inventory practitioner with a black belt in Six Sigma.

Topic: Self Awareness the path for a Happy Life (Tamil)

2. Raja Mohamed Kassim

Topic: You are what you are – தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை

எட்டாம் தந்திரம – 14. அறிவுதயம்
பண் : பாடல் எண் : 1

தன்னை அறியத் தனக்கொரு கேடில்லை
தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான்
தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின்
தன்னையே அற்சிக்கத் தானிருந் தானே.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6551752116?pwd=dTdsb1RSYlZhMko0eVI2ck5ZVzVaUT09

Meeting ID: 655 175 2116
Passcode: 000786

Total Seat: 100

Event Schedule Details

  • October 20, 2020
    6:00 pm - 7:00 pm
Share This Event:
Add Calendar
X